PRIVACY POLICY

Versie 1.3 - 11 november 2023

Waarom deze privacy verklaring?

Deze privacyverklaring heeft als doel u volledige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Dance D-Vision te verstrekken.

Welke persoongegevens worden door ons verwerkt en wanneer?

Dance D-Vision is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt in het kader van haar activiteiten volgende persoonsgegevens van klanten.

 • Aanvraag Dance D-Vision-lidkaart: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum.
 • Toegang tot evenementen: identiteitskaart met inbegrip van het rijksregisternummer. Beeldmateriaal: foto's en camerabeelden.

Bij elk bezoek aan Dance D-Vision of verwante evenementen gaan wij volgende gegevens verwerken: intern lidnummer, de datum en tijdstip van u bezoek en welk evenement u bezoekt.

Dance D-Vision kan uw persoonsgegevens verder nog verzamelen:

 • wanneer u ons toevoegt op sociale media (Facebook, Instagram,...);
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, ingaat op uitnodigingen of deelneemt aan wedstrijden;
 • wanneer u contact met Dance D-Vision opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
 • wanneer u door de fotograaf wordt gefotografeerd;
 • wanneer u door de videograaf gefilmd wordt;
 • wanneer u door de bewakingscamera's in en rond de gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening

Dance D-Vision verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening:

  om een veilige toegang tot onze evenementen te garanderen.
 • voor het in behandeling nemen van vragen en klachten.

Informeren

Dance D-Vision verwerkt persoonsgegevens bij het versturen van mailings, uitnodigingen en informatie over aankomende events. Voor deze berichten kan u zich ten alle tijde uitschrijven.

Privacyverklaring Dance D-Vision - Deel 1

Analyses & marktonderzoek

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Dance D-Vision en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door uitdrukkelijke toestemming te geven of niet.

Rapportage

Dance D-Vision verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geėvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen gebaseerd op bezoek, locatie, leeftijd of nieuwe leden.

Contact

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Dance D-Vision later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen.

Wettelijke verplichtingen

Dance D-Vision kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Gerechtvaardigd belang

Met het meeste respect voor de privacy, verwerkt Dance D-Vision persoonsgegevens met het oog op beveiliging van goederen en personen en bewaking en controle.

Gebruik van Cookies

Dance D-Vision maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Dance D-Vision gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van Dance D-Vision zoals deze is opgenomen op onze website www.dance-d-vision.be.

Beveiliging van uw gegevens

Dance D-Vision zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Dance D-Vision zijn in te zien. Maar ook het up-to date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Privacyverklaring Dance D-Vision - Deel 2

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Dance D-Vision hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Indien u de toegang tot Dance D-Vision om bepaalde redenen definitief werd ontzegd, worden de strikt noodzakelijke persoongegevens permanent bewaard uit veiligheidsoverwergingen en om onrechtmatige toegang te vermijden.

Maakt Dance D-Vision bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Dance D-Vision maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: marketing, marktonderzoek, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app.

Verstrekt Dance D-Vision gegevens aan derden?

Dance D-Vision verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Dance D-Vision kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kan je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de privacywetgeving zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring Dance D-Vision - Deel 3

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Dance D-Vision de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoongegevens op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen indien de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op grond van een taak van algemeen belang of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dance D-Vision en wanneer jouw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Dance D-Vision. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar [email protected]. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Dance D-Vision

The Next Generation BV, met maatschappelijke zetel in;
Provincieweg 415
9550 Herzele
[email protected]

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Dance D-Vision opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via he online klachtenformulier (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen) of per aangetekend schrijven naar:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 3
1000 Brussel
Telefoon: +32 2 274 48 00
E-mail: [email protected]

Dance D-Vision behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal Dance D-Vision haar klanten hiervan op de hoogte stellen via haar website of via email.